Apostolstwo dobrej śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone 22 lipca 1908 roku przez papieża Piusa X, a jego siedziba główna znajduje się w Tinchebray we Francji. 30 maja 1987 roku Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp zatwierdził polską filię Stowarzyszenia  w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej.
Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny. W szeregi Apostolstwa wstąpiło ponad 300 tysięcy wiernych z Polski i zagranicy. W naszej parafii należy do niego ponad 700 osób.

Celem Stowarzyszenia jest przygotowanie wiernych do godnego, chrześcijańskiego umierania.
Wstępujący do Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując ten cel:
 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
Członkowie stowarzyszenia:
 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św.
W Polsce odprawiana jest codzienna Msza św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia, a we Francji, w Tinchebray w każdą sobotę i ostatnią niedzielę miesiąca.
Stolica Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci następujących odpustów zupełnych:
 • w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia,
 • w święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (31.05),
 • w święto Matki Bożej Bolesnej (15.09),
 • w uroczystość św. Józefa (19.03),
 • w święto św. Michała Archanioła (29.09),
 • w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1.10).
Przyjęcie do Stowarzyszenia jest bezpłatne, aczkolwiek z okazji zapisu lub później  –  w miarę możliwości  –  można złożyć ofiarę na rozwój Dzieła. Wpisu do niego można dokonać, pisząc bezpośrednio na adres Apostolstwa lub poprzez zelatorów, którzy rozpowszechniają jego idee wśród rodzin chrześcijańskich w wielu parafiach naszego kraju. Apostolstwo Dobrej Śmierci wydaje biuletyn pt. „Nadzieja i Życie", który ukazuje się co kwartał. Umacnia on wieź pomiędzy członkami Stowarzyszenia i pozwala pogłębić Maryjną pobożność.

Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci) istnieje w naszej parafii od 1998 roku. Pierwsza Msza św. w intencji jego członków została odprawiona 15 września 1998 roku w dawnej kaplicy. Było to święto Matki Bożej Bolesnej (dzień odpustu dla członków ADS) i tę datę przyjmuje się za początek wspólnoty w naszej parafii. Od początku działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii wstapiło do niego 750 osób, prowadzona jest też kronika ADS. Co miesiąc w naszej parafii jest odprawiana Msza św. za członków ADS.

Msze św. Apostolstwa Dobrej Śmierci odprawiane są w II sobotę miesiąca o godz. 8:30. Wyjątkiem jest marzec i wrzesień – w tych miesiącach Msza św. ADS odprawiana jest w dzień św. Józefa, patrona Stowarzyszenia (19.03) oraz w święto Matki Bożej Bolesnej (15.09).
Po Mszy św. następuje wspólna modlitwa składająca się z Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz Koronki do Bożego Miłosierdzia (w Wielkim Poście zamiast Koronki odprawiana jest Droga Krzyżowa). Modlimy się wspólnie za Kościół, kapłanów, za Ojczyznę, za żyjących i zmarłych członków ADS, o łaskę dobrej śmierci. 

Spotkania modlitewne odbywają się w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 8:30.

Opiekunem Stowarzyszenia w naszej parafii jest ks. Piotr Paweł Łapa.
Zelatorami ADS są Stanisław Żaczek i Barbara Danek.

Wszelkie informacje – tel. 22 633 26 97


MODLITWA I AKT OFIAROWANIA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

Ojcze Święty, ofiaruję Ci wszystkie Msze Święte już odprawione oraz te, które mają się jeszcze dzisiaj odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, stojącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom łaski doskonałego nawrócenia, a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i Członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami świętymi i dobrej w Twoich oczach, śmierci.
Przez tegoż Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
3 razy Zdrowaś Maryjo...

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci  –  módl się za nami.
Święty Józefie  –  módl się za nami.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię, przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Twej Matki Niepokalanej, obmyj we krwi Swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające  –  zmiłuj się nad konającymi.
Bolesne serce Maryi Niepokalanej  –  módl się za konającymi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI

Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie, wraz ze wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za moje grzechy. Amen. – Za pozwoleniem Władzy Duchowej.

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ
(Uwaga: po każdej tajemnicy odmawia się:
1 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu...).
 1. Proroctwo Symeona
  Owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej
 2. Ucieczka do Egiptu
  Owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego
 3. Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
  Owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem
 4. Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
  Owoc tajemnicy: cierpliwe znoszenie krzyżów
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
  Owoc tajemnicy: panowanie nad złymi skłonnościami
 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego
  Owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy
 7. Złożenie Pana Jezusa do grobu
  Owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć
Na uczczenie łez, które NMP przy tych tajemnicach wylała:
3 razy Zdrowaś Maryjo...
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30